अस्थाई न्यासी

– निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित न्यासी – अतिविशेष निर्वाचक मण्डल – विशेष निर्वाचक मण्डल – व्यापक निर्वाचक माडल – संरक्षक मण्डल का निर्वाचक माडल